Klimaatverbond Nederland werkt met provincies, gemeenten en waterschappen aan interne CO2-beprijzing. Uitstoot van CO2 zorgt voor schade. Door die schade te vertalen naar een CO2-prijs worden investeringen met lage CO2-emissies goedkoper.

Welke impact hebben uw investeringen op het klimaat?

Klimaatverbond Nederland werkt met haar leden aan interne CO2-beprijzing. Uitstoot van CO2 zorgt voor schade. Door die schade te vertalen naar een CO2-prijs worden investeringen met lage CO2-emissies goedkoper. Interne CO2-beprijzing kan bijvoorbeeld een rol spelen bij aanbestedingen of kosten/baten analyses. Op basis van de totaalprijs – de prijs van een project plus de CO2-prijs – wegen wij de impact op het klimaat mee in onze besluiten. Dit maakt het voeren van maatschappelijk verantwoord beleid gemakkelijker en laagdrempeliger.

Doelgericht samenwerken

Binnen het project interne CO2-beprijzing werkt Klimaatverbond Nederland intensief samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, PIANOo, de VNG, de UvW en het IPO. Vanuit het Rijk is geld beschikbaar voor experimenten, zoals het uitvoeren van een kostenbatenanalyse, of een aanbesteding waarin de werkelijke CO2-prijs wordt meegerekend. Er is ondersteuning voor de berekening van de werkelijke CO2-voetafdruk van een gemeente, provincie of waterschap. Bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers, medewerkers energie en klimaat en circulaire economie worden nauw betrokken. In de experimenten testen wij verschillende CO2-prijsniveau’s. Het RIVM meet de resultaten, zodat het instrumentarium in de volgende fase van opschaling onderbouwd kan worden ingezet. Het is een geschikte aanpak om bijvoorbeeld met lopende aanbestedingen, kosten-batenanalyses en het bundelen van kracht in de organisatie concrete resultaten te bereiken.

Met haar partners werkt Klimaatverbond Nederland aan het fundament voor een eerlijke CO2-prijs. Die wordt onder andere bepaald door de hoogte van maatschappelijke schade en preventiekosten. Het is zeker dat het gaat om een veelvoud van de prijs die men noemt in het publieke debat.

Overheden hebben een voorbeeldrol

CO2-beprijzing is met grote regelmaat in het nieuws. Nu kunnen overheden zélf met CO2-beprijzing aan de gang. Klimaatverbond Nederland ondersteunt haar leden en andere overheden hierbij. Dat levert snel en concreet resultaten op:

  • Een goed gecertificeerde CO2-voetafdruk, waardoor een organisatie een goed overzicht krijgt van waar de meeste reductie te realiseren is;
  • Een sterke verbinding tussen bestuurders en ambtenaren van verschillende afdelingen (klimaat en energie, circulaire economie, infrastructuur), zodat het instrument interne CO2-beprijzing ingebed wordt in de gehele organisatie;
  • Concrete experimenten met aanbestedingen, kosten-batenanalyses of andere projecten waarin een CO2-prijs een rol kan spelen; en
  • Deelname in het landelijk kennisnetwerk van interne CO2-beprijzing.

Meer weten, of interesse in deelname? Neem dat contact op met:

Bellen kan ook tijdens kantooruren.
Meer informatie over dit thema vindt u op onze website over CO2-beprijzing.