Sponsor van Warmetruiendag

De activiteiten van Warmetruiendag worden mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring vanuit het European Climate Pact.

Climate pact logo

Wat is het European Climate Pact?

Het klimaatpact biedt mensen, gemeenschappen en organisaties de kans deel te nemen aan de klimaatactie in heel Europa:

  • meer te weten komen over klimaatverandering
  • oplossingen ontwikkelen en uitvoeren
  • contact leggen met anderen en het effect van oplossingen optimaliseren

In het kader van de Europese Green Deal wil het pact een levendige ruimte worden om informatie te delen, te debatteren en in actie te komen. Zo kan de Europese klimaatbeweging groter en sterker worden.

Naarmate onze gemeenschap groeit, zullen er ook meer activiteiten worden ontplooid. Kijk regelmatig naar onze laatste ontwikkelingen.

Waarom zijn we begonnen met het pact?

De klimaatcrisis is reëel en de EU is vastbesloten er iets aan te doen.

Volgens wetenschappers moeten we dringend werk maken van de doelstellingen die we moeten halen in het kader van de Overeenkomst van Parijs, met name om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C boven het niveau van 1990.

In december 2019 hebben we de Europese Green Deal gelanceerd om onze samenleving eerlijker, gezonder en welvarender te maken en een gezonde planeet achter te laten voor toekomstige generaties.

Niet alleen wetenschappers, maar ook burgers vragen ons om krachtiger op te treden. Volgens EU-brede enquêtes zien Europeanen klimaatverandering als een ernstig probleem en is milieubescherming voor hen persoonlijk van belang.

De oplossingen van de Europese Green Deal kunnen alleen slagen als mensen, gemeenschappen en organisaties allemaal meedoen en maatregelen treffen.

Daarom lanceren we vandaag het Europese klimaatpact: een platform om samen te werken en te leren, oplossingen te ontwikkelen en netwerken op te bouwen om reële verandering te bewerkstelligen.

Wij hoeven niet vanaf nul te beginnen. Het klimaatpact wil een vruchtbare basis bieden voor initiatieven, netwerken en bewegingen die al begonnen zijn met een revolutionaire aanpak van klimaatactie in Europa.

Het klimaatpact is er voor de vele Europeanen die al overtuigd zijn en graag een bijdrage willen leveren, maar ook voor degenen die zich tot nu toe afzijdig hielden.

Hoe kan ik deelnemen?

Iedereen kan meedoen aan het Europees klimaatpact. We moedigen iedereen aan om op welke manier dan ook een steentje bij te dragen!

Deelnemen kan op allerlei manieren, hier zijn er alvast een paar:

 

WAARDEN

Welke waarden liggen ten grondslag aan het pact?

We willen dat het pact voor iedereen open, inclusief en ambitieus is.

Mensen en organisaties die willen deelnemen, bijvoorbeeld door ambassadeur te worden of een belofte te registreren, moeten daarom de waarden van het pact onderschrijven.

  1. Wetenschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid: Deelname aan het pact betekent iets positiefs doen voor het klimaat, wat anderen kan inspireren of aanmoedigen zich aan te sluiten. De acties moeten concreet, wetenschappelijk onderbouwd en betrouwbaar zijn, en duidelijke en liefst meetbare resultaten opleveren.
  2. Transparantie: Deelnemers aan het pact verbinden zich ertoe informatie over hun acties, methoden en resultaten te delen met andere deelnemers en met het publiek, zodat het mogelijk is de vooruitgang te volgen, verbeteringen aan te brengen, van elkaars initiatieven te leren of zich bij de initiatieven van anderen aan te sluiten en het algemene effect te zien.
  3. Geen groenwassen: De beloften van de deelnemers worden zo geregistreerd dat kan worden aangetoond dat zij concreet, openbaar en transparant zijn. De Commissie houdt op een passende manier om toezicht op de vooruitgang, met verschillende controleniveaus afhankelijk van het type deelnemer.
  4. Ambitie en urgentie: Om de klimaat- en milieudoelstellingen te realiseren, moeten we langdurige gedragspatronen en denkbeelden snel en daadkrachtig doorbreken. Alle kleine beetjes helpen, maar de deelnemers aan het pact zullen ook streven naar echt transformatieve oplossingen, zoals visionaire projecten, experimenten, vernieuwende samenwerkingsverbanden en een gezonde concurrentie als het gaat om resultaten.
  5. Afstemming op de lokale context: Discussies en acties worden afgestemd op de lokale context en doelgroepen. Hoe dichter bij de dagelijkse realiteit van de mensen, hoe beter.
  6. Diversiteit en inclusiviteit: Iedereen kan deelnemen, ongeacht achtergrond of beroep. Het pact wil belemmeringen voor klimaatmaatregelen wegnemen, ook belemmeringen vanwege persoonlijke kenmerken zoals gender, leeftijd of handicap. Zo komen deelnemers centraal te staan in debatten zoals die over de toekomst van Europa. Bij de ontwikkeling van het pact steunt de Commissie op de creativiteit en de diversiteit van de standpunten die voortvloeien uit democratische en participatieve mechanismen.

Contact met Climate Pact

Heb je ideeën voor activiteiten of nieuwe, innovatieve manieren om mensen bij het pact te betrekken? Neem contact op.

 

Meer informatie

Mededeling van de Europese Commissie over het Europees klimaatpact

Persbericht

Resultaten van de openbare raadpleging

EU-klimaatactie

Vorig jaar deden 271.300 mensen mee aan
Warmetruiendag

Doe jij (weer) mee? Dit jaar is Warmetruiendag op 2 februari 2024. Meedoen is simpel: zet de verwarming lager, trek een extra warme trui aan en bespaar 6% energie én 6% CO2 per graad.

Meedoen is simpel!